Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Działania strukturalne (Structural Measures)

Działania Strukturalne (Structural Measures)

Działania strukturalne (Structural Measures) są realizowane na poziomie danego kraju partnerskiego, a ich głównym celem jest inicjowanie i wspieranie reform systemu szkolnictwa wyższego w danym kraju partnerskim. Projekty mogą dotyczyć 2 obszarów:

 1. Modernizacja zarządzania uczelnią

  • tworzenie systemów badających uprawnienia jednostek do działania
   w sektorze szkolnictwa wyższego;
  • akredytacja;
  • struktury kwalifikacji;
  • systemy zapewniania jakości;
 2. Szkolnictwo wyższe i społeczeństwo:

  • współpraca i współdziałanie różnych sektorów edukacji;
  • związki ze światem pracy;
  • szkolenia dla administracji publicznej

Działania strukturalne wymagają bezpośredniego zaangażowania ze strony władz edukacyjnych kraju partnerskiego jako partnera towarzyszącego associate partner.

Istnieją 2 typy Projektów wspólnych:
 1. projekty o zasięgu krajowym (national project), w których obok instytucji z Unii Europejskiej bierze udział tylko jeden kraj partnerski ale musi być reprezentowany przez co najmniej 3 uczelnie (patrz Minimalny skład konsorcjum) i muszą być zgodne z priorytetami określonymi przez dany kraj partnerski

 2. projekty o zasięgu międzynarodowym (multi-country projects), w których obok instytucji z Unii Europejskiej biorą udział co najmniej dwa kraje partnerskie reprezentowane przez minimum jedną uczelnię z każdego kraju partnerskiego. Projekty te musza być zgodne z ogólnymi priorytetami programu.

Czas trwania projektu to 3 lata

Jak przygotować projekt w programie TEMPUS?
 1. Nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami.

  Kontakt z potencjalnymi uczestnikami projektu w krajach partnerskich nawiązać można m.in. za pośrednictwem biur TEMPUSa lub osób kontaktowych w tych krajach. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najsprawniej realizowane są projekty oparte na wcześniejszych wspólnych przedsięwzięciach prowadzonych przez partnerów. Należy także pamiętać, że podstawowym partnerem projektów są szkoły wyższe

 2. Zapoznanie się z kryteriami wykluczającymi, kryteriami selekcji i kryteriami przyznania grantu (exclusion, selection and award criteria) zamieszczonymi w Zaproszeniu do składania wniosków

 3. Zapoznanie się z priorytetami określonymi dla danego kraju partnerskiego, obowiązującymi w danym roku akademickim, będących częścią Zaproszenia do składania wniosków.

  Projekt TEMPUSa powinien być zgodny z priorytetami przyjętymi dla danego kraju partnerskiego – w przypadku projektów o zasięgu krajowym (national projects) a z priorytetami programu w przypadku projektów o zasięgu międzynarodowym (multi-country projects).

 4. Określenie konkretnego celu projektu w odpowiedzi na potrzeby instytucji kraju partnerskiego.

 5. Ustalenie składu konsorcjum realizującego projekt.

  W skład konsorcjum wchodzą przede wszystkim szkoły wyższe, ale w skład konsorcjów mogą wchodzić także inne instytucje, np. przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje, organy władz lokalnych czy centralnych i in.

  W projekcie współpracy międzyuczelnianej uczestniczyć muszą instytucje zarówno z krajów członkowskich UE jak i z krajów partnerskich.

  • Minimalny skład konsorcjum uprawnionego do udziału w projektach o zasięgu krajowym (national projects)

   minimum 6 partnerów w tym:

   • Co najmniej 3 uczelnie z trzech różnych państw członkowskich UE;

   • Co najmniej 3 uczelnie z kraju partnerskiego (w przypadku Czarnogóry, Kosowa i byłej republiki Jugosławii Macedonii - wystarczy 1 uczelnia)

  • Minimalny skład konsorcjum uprawnionego do udziału w projektach o zasięgu międzynarodowym (multi-country projects)

   minimum 7 partnerów w tym:

   • Co najmniej 3 uczelnie z trzech różnych państw członkowskich UE;

   • Co najmniej 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie (minimum dwa kraje)

Instytucje uprawnione do udziału w projektach:
 • Uznane przez państwo uczelnie z UE i krajów partnerskich;

 • Stowarzyszenia i sieci/ konsorcja uczelni;

 • Władze krajowe (ministerstwa, urzędy centralne i regionalne)

 • Krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia/konferencje rektorów, nauczycieli i studentów;

 • Instytucje pozarządowe (NGO);

 • Przedsiębiorstwa państwowe i prywatne;

Instytucja uprawniona do złożenia wniosku powinna posiadać:
 • osobowość prawną w UE lub kraju partnerskim od min. 5 lat;

 • potencjał operacyjny (konieczność dołączenia CV członków konsorcjum i listy realizowanych projektów;

 • potencjał finansowy (sprawdzenie zdolności finansowej za ostatnie 3 lata – z wyjątkiem instytucji państwowych)

Każda instytucja uczestnicząca w projekcie musi przesłać swój list intencyjny do instytucji, która wnioskuje o grant w imieniu całego konsorcjum (Grantapplicant). List powinien być opatrzony oficjalną pieczęcią uczelni. Dokładne wymogi, jakie musi spełniać list intencyjny określone są Zaproszeniu do składania wniosków i formularzu wniosku.

Aplikant (instytucja aplikująca) – Applicant Institution

Aplikant składa w imieniu konsorcjum wniosek do KE, a następnie podpisuje umowę finansową z Komisją Europejską i jest prawnie odpowiedzialny za właściwe i zgodne z umową wykorzystanie funduszy oraz za realizację projektu zgodną z przedstawionymi we wniosku założeniami. Komisja Europejska przekazuje należny grant na konto uczelni pełniącej funkcję aplikanta, która następnie rozdysponowuje fundusze pomiędzy partnerów zgodnie z przyjętym przez konsorcjum i zaakceptowanym planem działań. Aplikant jest to również instytucja, która odpowiada za zarządzanie, koordynowanie i kontrolowanie realizacji projektu. Jego rolą jest również czuwanie nad merytoryczną stroną przedsięwzięcia oraz nad odpowiednią jakością sprawozdań z realizacji projektu. Aplikant może znajdować się w kraju UE albo w kraju partnerskim. .