Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Informacje ogólne o programie

TEMPUS jest programem pomocowym Unii Europejskiej wspierającym reformę sektorów szkolnictwa wyższego w krajach-beneficjentach (podnoszenie jakości nauczania w szkołach wyższych i modernizację instytucji szkolnictwa wyższego) oraz przyczyniającym się do wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołami wyższymi w krajach UE i krajach partnerskich (kraj partnerski to kraj-beneficjent, czyli kraj korzystający z pomocy oferowanej przez program TEMPUS).

Początkowo (rok 1990) TEMPUS stanowił część kompleksowego programu bezzwrotnej pomocy Komisji Europejskiej na rzecz wspierania reform społeczno-gospodarczych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (finansowanie działań z budżetu PHARE), a od roku 1993 - również w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Mongolii (finansowanie działań z budżetu TACIS). W roku 2000 pomocą Unii Europejskiej poprzez program TEMPUS zostały objęte kolejne kraje.

Program TEMPUS był realizowany w następujących fazach:

W latach 2007 – 2013 jest realizowana kolejna faza programu – TEMPUS IV. Zasady kolejnych konkursów na projekty realizowane w programie TEMPUS będą ogłaszane w „Zaproszeniach do składania wniosków”. Pierwsze „Zaproszenie” (First Call for Proposals nr EAC/04/2008) został ogłoszony 31 stycznia 2008 r.

Program TEMPUS IV jest zarządzany przez Komisję Europejską (Dyrekcja Generalna „Edukacja i Kultura” we współpracy z innymi Dyrekcjami zaangażowanymi w realizację polityki „zewnętrznej” UE.

Obsługę administracyjną i techniczną zapewnia Agencja Wykonawcza (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) w Brukseli.

W każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej działa tzw. krajowy punkt kontaktowy (National Contact Point, NCP) programu TEMPUS. Krajowe punkty kontaktowe pełnią jedynie rolę informacyjno-promocyjną.

W krajach partnerskich (krajach-beneficjentach) działają krajowe biura TEMPUSa (National Tempus Office, NTO). Krajowe biura TEMPUSa w krajach-beneficjentach uczestniczą w procesie formowania priorytetów krajowych, są zaangażowane w procedurę oceny i selekcji zgłoszonych propozycji, uczestniczą w monitorowaniu postępów projektów (udział w wizytach monitoringowych).

Rolę polskiego krajowego punktu kontaktowego pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Główna strona internetowa programu TEMPUS jest prowadzona przez Komisję Europejską.

Informacje zawarte na stronie Komisji Europejskiej są podstawowym źródłem informacji o programie TEMPUS.