Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Raport z realizacji programu TEMPUS-PHARE w Polsce

Raport z realizacji programu TEMPUS-PHARE w Polsce

Nazwa dokumentu Dokument do pobrania
Dokument MS Word 97 (1172kB) Raport_Tempus.doc
Dokument MS Word 97 skompresowany programem ZIP (268kB) Raport_Tempus.zip

Część druga Raportu (katalog uczelni, które uczestniczyły w Programie i projektów przez nie realizowanych)

Niniejszy katalog zawiera zestawienie wszystkich polskich uczelni, które uczestniczyły w Programie TEMPUS i realizowanych przez nie projektów współpracy międzyuczelnianej (JEP - Joint European Projects).

Katalog ten wchodzi w skład ogólnego podsumowania dziesięcioletniej działalności Programu TEMPUS, którego pierwszą częścią jest Raport z realizacji Programu TEMPUS PHARE.

Podczas ustalania porządku prezentacji uczelni oparliśmy się na kolejności przyjętej w Informatorze nauki polskiej z roku 1997/98, nieznacznie ją modyfikując: bezpośrednio po politechnikach przedstawiona jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, a następnie inne uczelnie o profilu technicznym - Wyższe Szkoły Morskie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Collegium Medicum UJ nie występuje osobno, lecz jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego; Wojskowa Akademia Medyczna w Łodzi została dołączona do pozostałych akademii medycznych; wreszcie tuż przed uczelniami niepaństwowymi zostały przedstawione instytucje o specyficznym statusie: College of Europe w Warszawie, Instytut Europejski w Łodzi oraz Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Przy każdym projekcie zamieszczone są sumaryczne dane o liczbie stypendiów zagranicznych oraz kwotach wydanych na stypendia i sprzęt. Dane te pochodzą ze sprawozdań rocznych oraz końcowych z realizacji projektów i obejmują lata 1990/91 - 1998/99. Podajemy więc pełną informację o projektach do numeru 11584 (zakończonych do roku 1998/99), o dwóch latach realizacji JEPów o numerach od 12007 do 12539 (projekty dwu- lub trzyletnie rozpoczęte w roku 1997/98) oraz o jednym roku projektów o numerach od 13035 do 13514 (JEP-y roczne lub dwuletnie rozpoczęte w roku 1997/98). W chwili zakończenia prac nad publikacją nie dysponowaliśmy jeszcze wszystkimi sprawozdaniami z roku 1998/99, toteż w pewnych przypadkach dane są niekompletne. Niemożliwe było również zamieszczenie informacji dotyczących ostatniej serii projektów (o numerach 14018 - 14461), gdyż pierwszy rok ich realizacji jeszcze się nie zakończył.

Wśród projektów zdarzały się takie, które realizowane były przez dwa wydziały tej samej uczelni; w tym przypadku dane o projekcie podawane są przy obu wydziałach, zawsze z przypisem. Jeśli chodzi o liczbę stypendiów i kwoty, dotyczą one łącznie dwóch wydziałów, toteż podliczone są tylko raz.

Pewien problem pojawiał się w wypadku zmian nazw lub przekształcania wydziałów. Zapis nazw wydziałów jest zasadniczo zgodny ze stanem z roku 2000. Jeśli jednak wydział został ostatnio podzielony lub przkształcony, a projekty TEMPUSa realizowane tam były jeszcze przed tą zmianą, pozostawialiśmy starą nazwę z przypisem o stanie obecnym.

Wyjaśnienia wymaga także przypadek trzech uczelni, które już nie istnieją, lecz zostały mimo to zamieszczone w katalogu, jako że uczestniczyły w projektach TEMPUSa: chodzi o Akademię Rolniczo-Techniczną i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Olsztynie, które w 1999 roku wraz z Warmińskim Instytutem Teologicznym utworzyły Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz o Francusko-Polską Wyższą Szkołę Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu, zlikwidowaną w 1996 roku.

Biuro TEMPUS

Ostatnia aktualizacja: 27 kwietnia 2004