Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Tempus IV 2007-2013

Informacje podstawowe Tempus IV

Realizowany w latach 2007 – 2013

Kraje partnerskie / beneficjenci

Kraje na obszarze sąsiadującym z Unią Europejską od południa i wschodu: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Syria*, Tunezja, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Federacja Rosyjska i Ukraina

* Syria - w związku z panującą sytuacją polityczną oraz wycofaniem się Syrii ze wszystkich programów UE każdy przypadek udziału instytucji syryjskich w programie Tempus będzie rozpatrywany indywidualnie

Kraje Bałkanów Zachodnich: Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo, Serbia i Czarnogóra

Kraje Azji Centralnej : Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan

Turcja, kraje EOG - Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria - pod warunkiem pokrycia kosztów uczestnictwa

Opisy systemów kształcenia:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/publications_en.php

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/index_en.php

Typy działań

Projekty wspólne (Joint Projects)

Działania strukturalne (Structural Measures)

Udział Polski

kraj członkowski

Podstawa prawna

Zaproszenie do składania wniosków Call for proposals Nr EACEA /35/2012


Cel programu TEMPUS IV

Program TEMPUS IV kontynuuje wspieranie procesu reform i modernizacji sektorów szkolnictwa wyższego w krajach-beneficjentach oraz przyczynia się do wzmocnienia współpracy pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w krajach UE i sąsiadujących krajach partnerskich. Kontynuacja programu TEMPUS IV jest konsekwencją pozytywnej oceny wpływu programów TEMPUS I – III na kondycję szkolnictwa wyższego w krajach- odbiorcach pomocy.

Typy działań w programie TEMPUS IV

W programie TEMPUS IV realizowane będą dwa rodzaje działań:

 1. Wspólne Projekty (Joint Projects)

 2. Działania Strukturalne (Structural Measures)

TEMPUS IV nie przewiduje stypendiów indywidualnych. Decyzja taka została podjęta z uwagi na uruchomiony w roku 2009 program wspierający mobilność osób indywidualnych pomiędzy krajami Unii Europejskiej i tzw. krajami trzecimi Erasmus Mundus II - Akcja 2. Krótkoterminowa mobilność studentów i pracowników będzie, w uzasadnionych przypadkach, możliwa w realizowanych wspólnych projektach (Joint Projects).

Priorytety w programie TEMPUS IV

 • Priorytety programu (jak i rodzaje projektów) wspierające modernizację i reformę szkolnictwa wyższego zostały przypisane do trzech grup;

 • Priorytety krajowe dla danego kraju partnerskiego określają władze edukacyjne tego kraju, uwzględniając główne priorytety programu dla danego typu projektów

 • Cele projektów o zasięgu krajowym (z udziałem uczelni tylko z jednego kraju partnerskiego) powinny być zgodne z priorytetami krajowymi tego państwa;

 • Cele projektów o zasięgu regionalnym (z udziałem uczelni z co najmniej dwóch krajów partnerskich) powinny być zgodne z priorytetami regionalnymi;

Grupa 1 - Modernizacja programów nauczania:
 • modernizacja programów nauczania w wybranych dziedzinach akademickich zdefiniowanych jako priorytetowe przez kraje partnerskie z uwzględnieniem wprowadzenia systemu ECTS, trzystopniowego systemu studiów i uznawalności dyplomów
Grupa 2 - Modernizacja zarządzania uczelnią:
 • reformowanie systemu zarządzania uczelnią i systemu obsługi studenta;

 • wprowadzenie systemów zapewniania jakości;

 • wprowadzanie autonomii finansowej uczelni;

 • zapewnienie równego i swobodnego dostępu do edukacji na poziomie wyższym;

 • rozwijanie współpracy międzynarodowej;

Grupa 3 - Szkolnictwo wyższe i społeczeństwo:
 • kursy dla szkoleniowców z sektora pozaakademickiego;

 • rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami;

 • wzmocnienie wzajemnych powiązań w “trójkącie wiedzy” - edukacja, badania naukowe i innowacje;

 • rozwój społeczeństwa w oparciu o ideę “kształcenia się przez całe życie”

 • tworzenie struktur kwalifikacji

Projekty Wspólne (Join Projects) mogą być realizowane w 3 obszarach
 1. Modernizacja programów nauczania

 2. Modernizacja zarządzania uczelnią

 3. Szkolnictwo wyższe i społeczeństwo

Działania Strukturalne (Structural Measures) mogą być realizowane w 2 obszarach
 1. Modernizacja zarządzania uczelnią

 2. Szkolnictwo wyższe i społeczeństwo.

Działania strukturalne dotyczą zmian systemowych

Terminy składania propozycji projektów

Terminy składania propozycji projektów: 26 marca 2013 12.00 czasu brukselskiego.

Budżet programu TEMPUS IV

Ogólny budżet programu na rok 2007 wynosił 55.55 mln €, w roku 2008 kwota została określona na 53 mln Euro, na rok 2010 była to kwota 53,8 mln €, na rok 2011 było to 48,7 mln €, na rok 2012 była to kwota 90 mln €, a na rok 2013 została przewidziana kwota blisko 130 mln €. W Zaproszeniu do składania wniosków został przedstawiony podział środków pomiędzy poszczególne kraje partnerskie.

 • Minimalna wysokość dofinansowania projektów to 500,000 € (maksymalna 1,500,000€)

 • Minimalna wysokość dofinansowania dla projektów skierowanych dp takich krajów partnerskich jak Kosovo i Czarnogóra to 300,000 €;

 • Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy;

 • Przewiduje się sfinansowanie conajmniej 130 nowych projektów od roku 2013 (w zależności od ostatecznej wysokości budżetu);

Kryteria formalne

Projekty z udziałem jednego kraju partnerskiego (national projects)

Minimalny skład konsorcjum uprawnionego do udziału w projektach o zasięgu krajowym (national projects):

 • Co najmniej 3 instytucje akademickie z TRZECH różnych państw członkowskich UE;

 • Co najmniej 3 uczelnie z kraju partnerskiego (w przypadku Czarnogóry i Kosowa – wystarczy 1 uczelnia)

Minimum 6 partnerów

Projekty z udziałem co najmniej dwóch krajów partnerskich (multi-country projects)

Minimalny skład konsorcjum uprawnionego do udziału w projektach o zasięgu międzynarodowym (multi-country projects)

 • Co najmniej 3 uczelnie z trzech różnych państw członkowskich UE;

 • Co najmniej 2 uczelnie z każdego kraju partnerskiego uczestniczącego w projekcie (minimum dwa kraje); za wyjątkiem Kosova i Czarnogóry, gdzie dopuszcza się po 1 uczelni z tych krajów.

Minimum 7 partnerów

Instytucje uprawnione do udziału w projektach:
 • Uznane przez państwo uczelnie z UE i krajów partnerskich;

 • Stowarzyszenia i sieci/ konsorcja uczelni;

 • Władze krajowe (ministerstwa, urzędy centralne i regionalne)

 • Krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia/konferencje rektorów, nauczycieli i studentów;

 • Instytucje pozarządowe (NGO);

 • Przedsiębiorstwa państwowe i prywatne;

Instytucja uprawniona do złożenia wniosku powinna posiadać:
 • osobowość prawną w UE lub kraju partnerskim od min. 5 lat;

 • potencjał operacyjny (konieczność dołączenia CV członków konsorcjum i listy realizowanych projektów;

 • potencjał finansowy (sprawdzenie zdolności finansowej za ostatnie 3 lata – z wyjątkiem instytucji państwowych)

Procedura składania wniosków:

wniosek składany za pomocą e-form

 1. Należy zapoznać się z właściwymi sekcjami Zaproszenia do składania wniosków (Call for proposals) EAC/35/2012; wytycznymi dla wnioskodawców (Fifth call Application Guidelines) oraz informacjami zamieszczonymi w instrukcjach dla wnioskodawców.

 2. Formularz wniosku (e-form) należy pobrać ze strony Agencji Wykonawczej i zapisać na swoim komputerze.

 3. Starannie wypełnić formularz (rozpatrywane będą tylko wnioski wypełnione komputerowo).

 4. Wypełnić wszystkie dokumenty dodatkowe będące częścią wniosku:

  • Declaration of Honour,
  • Workplan and Budget (tabele Excela),
  • Logical Framework Matrix,
  • Mandates,
  • Financial Identification Form,
  • Legal Entities Form,
  • Profit and Loss Accounts wraz z balance sheet (jeśli dotyczy).
 5. Wysłać wypełniony wniosek pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu (do 26 marca 2013 do godz. 12.00)

  Następujące dokumenty muszą być dołączone do e-form i przesłane jednocześnie drogą elektroniczną:

  • Declaration of Honour,
  • Workplan and Budget (tabele Excela),
  • Logical Framework Matrix
 6. Na adres instytucji wnioskującej zostanie wysłane potwierdzenie nadesłania wniosku wraz z numerem rejestracyjnym

 7. Numer rejestracyjny musi być umieszczony na wszystkich dokumentach - załącznikach do wniosku wysłanych do Brukseli

 8. Wysłać (poczta poleconą) wszystkie wymagane dodatkowe dokumenty akceptowane są kopie(decyduje data stempla pocztowego) na adres podany w formularzu wniosku.

  • Mandates,
  • Financial Identification Form,
  • Legal Entities Form,
  • Profit and Loss Accounts wraz z balance sheet (jeśli dotyczy).

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółową procedurą składania wniosków zamieszczoną w formularzu oraz Zaproszeniu do składania wniosków.

Procedura oceny:

 • Ocena merytoryczna (jakość i możliwość realizacji propozycji) dokonywana przez niezależnych ekspertów akademickich);

 • Ocena techniczna i finansowa dokonywana przez niezależnych ekspertów akademickich;

 • Konsultacje z władzami krajowymi, Przedstawicielstwami KE w krajach partnerskich i Krajowymi Biurami Tempusa;

 • Wyniki selekcji i utworzenie listy rankingowej projektów, przyznanie dofinansowania

Przykłady działań realizowanych w programie TEMPUS IV

Działania te mają na celu wsparcie procesu reform, zmian, modernizacji kształcenia w krajach partnerskich (korzystających z pomocy). Polska jako kraj członkowski UE jest stroną pomagającą w osiąganiu zamierzeń projektu.

Uczelnie
 • opracowywanie nowych lub modernizacja istniejących programów nauczania w szkołach wyższych;

 • wprowadzanie nowych metod dydaktycznych, skoncentrowanych na studencie;

 • restrukturyzacja uczelni lub ich jednostek pod względem administracyjnym, reformowanie systemu zarządzania uczelnią;

 • wspieranie procesu reform społeczno-ekonomicznych przez uczelnie, np. poprzez opracowywanie kursów szkoleniowych i dokształcających dla odbiorców poza akademickich (np. pracowników instytucji państwowych, przedsiębiorstw, samorządów lokalnych itp.);

 • rozwijanie współpracy międzynarodowej uczelni w zakresie konkretnej dziedziny;

 • modernizacja materialnej bazy uczelni, ale tylko o ile jest to niezbędne do osiągnięcia celów danego projektu TEMPUSa (np. w modernizacji biblioteki uczelnianej).

Instytucje i osoby zaangażowane w tworzenie polityki edukacyjnej kraju
 • opracowywanie i wdrażanie reform w sektorze szkolnictwa wyższego, opracowywanie strategii edukacyjnych na szczeblu krajowym (np. opracowanie i wdrażanie systemu punktowego w danym kraju).

Uwaga: TEMPUS nie finansuje działań związanych z prowadzeniem badań naukowych.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji i finansowania projektów w TEMPUSie IV zawiera „Zaproszeniu do składania wniosków” (Call for proposals), dostępne na stronie Agencji Wykonawczej

Kalendarium:

 • grudzień 2012– opublikowanie zaproszenia do składania wniosków;

 • grudzień 2012– opublikowanie formularzy wniosków;

 • kwiecień – czerwiec 2013: ocena i wybór propozycji;

 • lipiec - październik 2013: konsultacje dotyczące selekcji;ustalenie ostatecznej listy rankingowej projektów; ogłoszenie wyników (+/-100 projektów przewidzianych do dofinansowania);

 • październik - listopad 2013 - podpisywanie umów z koordynatorami projektów

 • 1 grudnia 2013 – rozpoczęcie realizacji projektów